استاد اکبر مطیفی فرد

با بیش از 40 سال سابقه درخشان در هنر

گچبری


دارای بیش از 1000اثر موفق وتعلیم بیش از 300 شاگرد به مقام استادی

استاد اکبر مطیفی فرد